Transition Facility 2006

logo transition facility 2006

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna


Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów. 
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkoleń realizowanych w ramach projektu: