Tłumacze przysięgli

Zmiany w zakresie przepisów dotyczących tłumaczy przysięgłych.

 

W dniu 5 czerwca 2006 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2792). Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 27 czerwca 2006, Nr 107, poz. 722. Wydłużony został termin na składanie wniosków o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Zatem wszyscy, którzy nie złożyli wniosku o wpis, mogą to uczynić teraz - kolejny termin upływa 27 stycznia 2007 r. W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości (26-06-2006).

 

Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych

 

 

 

W dniu 28 stycznia 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 27 grudnia 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004.273.2702).

Zgodnie z w/w ustawą od 28 stycznia 2005r. Prezes Sądu Okręgowego nie ustanawia i prowadzi list biegłych tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu nowej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości., w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Do wniosku, o wpis tłumacz przysięgły załącza zaświadczenie, wydane przez prezesa sądu, przy którym został ustanowiony, potwierdzające okoliczności ustanowienia tłumaczem przysięgłym.

Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych mogą wykonywać czynności tłumacza przysięgłego oraz posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami tłumacza przysięgłego, do czasu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych oraz uzyskania pieczęci tłumacza przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Aktualne listy biegłych tłumaczy przysięgłych będą dostępne nieodpłatnie do powszechnego wglądu:

- w Urzędach Wojewódzkich,

- w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanym do 31 stycznia każdego roku,

- w Biuletynie Informacji Publicznej

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli