Opłaty sądowe

 Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej (odliczona kwota) lub w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej

 

Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

 

 

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

 

Rodzaj pisma

Wysokość opłaty

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
2) skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
5) należności świadka.

40 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

40 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

40 zł

wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego

40 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł

uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

wniosek o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym

200 zł

skarga na czynności komornika

100 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

 

Rodzaj pozwu

Wysokość opłaty

rozwód

600 zł

separacja

600 zł

ochrona dóbr osobistych

600 zł

ochrona niemajątkowych praw autorskich

600 zł

ochrona niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego nsa znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego

600 zł

ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

600 zł

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, 
w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego 
z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

200 zł

unieważnienie małżeństwa

200 zł

rozwiązanie przysposobienia

200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

unieważnienie uznania dziecka

200 zł

ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej

200 zł

naruszenie posiadania

200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni

200 zł

ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni

200 zł

W sprawie o prawa majątkowe pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 500 złotych - 30 złotych;
2) od 500 złotych do 1500 złotych - 100 złotych;
3) od 1500 złotych do 4000 złotych - 200 złotych;
4) od 4000 złotych do 7500 złotych - 400 złotych;
5) od 7500 złotych do 10.000 złotych - 500 złotych;
6) od 10.000 złotych do 15.000 złotych - 750 złotych;
7) od 15.000 złotych do 20.000 złotych - 1000 złotych;
8) ponad 20.000 - 5% wartości;

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

separację na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

1.000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

100 zł

w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

500 zł

 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2.000 zł

zniesienie współwłasności

1.000 zł

jeżeli wniosek zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł

 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł

- niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

założenie księgi wieczystej

60 zł

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

sprostowanie działu I-O

60 zł

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

60 zł

jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

60 zł

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

zabezpieczenie spadku

100 zł

sporządzenie spisu inwentarza

100 zł

odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

100 zł

apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o dział spadku

500 zł

jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku

300 zł

wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1.000 zł

a jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

500 zł

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

jeżeli w/w wniosek dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

500 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

300 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

250 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego

150 zł

wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą

skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

100 zł

innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 zł

przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

 

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

300 zł

umorzenie utraconego dokumentu

200 zł

złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

100 zł

wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

100 zł

 

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

40 zł

zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

100 zł

zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

 

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

 

Rodzaj wniosku

Wysokość opłaty

wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

40 zł

ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela

40 zł

przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać

40 zł

ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

40 zł

nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu

50 zł

nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości

50 zł

zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację

50 zł

umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

50 zł

zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100 zł

wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

100 zł

wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności

100 zł

wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100 zł

zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

100 zł

wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1.000 zł

wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1.000 zł

wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

50 zł

uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego

50 zł

wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego

50 zł

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe