Biegli sądowi

Ustanowienie biegłych sądowych


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę ustanowienia biegłym),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe,
6. opinia i zgoda zakładu pracy na wykonywanie czynności biegłego lub opinia organizacji zawodowej w przypadku wykonywania wolnego zawodu,
7. kserokopia dowodu osobistego,
8. pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
9. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. przewidzianej w pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783, ze zm.). – opłatę skarbową w kwocie 10zł. należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Kaliszu – Urząd Miasta w Kaliszu Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz lub na konto Urzędu Miasta w Kaliszu LINK

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie lub przez pracownika Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Kaliszu za zgodność z oryginałem.

 

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Kaliszu

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi