Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych.

O zasadach i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną  instytucją.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne.  Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

tel. 22 5517 700

fax. 22 8276 453

http://www.rpo.gov.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 

organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

 

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel. 22 8281 008

fax. 22 5564 450

http://www.hfhrpol.waw.pl

 

Centrum Praw Kobiet

 

pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia  kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa

tel. 22 6222 517

fax. 22 6520 117

http://www.cpk.org.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

organizacja , której  zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

 

ul. Flory 7 lok. 6

00-586 Warszawa

tel. 22 8482 424

fax. 22 8480 720

http://www.kopd.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka

 

instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

 

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

tel. 22 6965 550

http://www.brpd.gov.pl

 

Fundacja Dzieci Niczyje

 

omaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym.  Doradza prawnie. Udziela pomocy w  napisaniu pisma do sądu, instytucji.

 

ul. Obrońców 10

03-933 Warszawa

tel. 22 6160 314

fax. 22 6160 268

http://www.fdn.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"

 

stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców.

W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

 

ul. Ciołka 13 pok. 4

00-445 Warszawa

tel. 22 8773 810

fax. 22 8773 817

http://www.alterego.org.pl

 

Federacja Konsumentów

 

głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

 

Al. Stanów Zjednoczonych 53

04-028 Warszawa

tel. 22 8276 481

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

 

Rzecznik Ubezpieczonych

 

reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez rozmowę telefoniczną.

 

Al. Jerozolimskie 44

00-024 Warszawa

tel. 22 3337 326

tel. 22 3337 327

tel. 22 3337 328

fax. 22 3337 329

http://www.rzu.gov.pl

 

Krajowa Rada Spółdzielcza

 

udziela  pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.


ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

tel. 22 8274 688

http://www.krs.com.pl

 

Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów

 

pomaga w skomplikowanych sprawach lokatorów, spółdzielców, najemców lokali użytkowych, właścicieli nieruchomości oraz reprywatyzacyjnych. Nie zajmuje się problemami zaopatrzenia mieszkań w prąd, wodę, ciepło i gaz. Pomaga interweniować listownie w instytucjach.


ul. Tużycka 16

03-683 Warszawa

tel. 22 6787 663

fax. 22 6787 698 wew. 203

 


Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych

 

na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy

 

ul. Dzielna 1

00-162 Warszawa

tel. 22 8318 582

fax. 22 8318 582 wew. 13

http://www.niepelnosprawni.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta

 

do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące  funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

aleja Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

 

tel. 800 190 590

tel. 22 8654 045

fax. 22 8330 886

http://www.bpp.gov.pl

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 

udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

 

ul. Grabowska 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 7374 616

http://www.bip.pip.gov.pl

 

 

 

Rejestr zmian dla: Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną