Prezes Sądu

 

Prezes Sądu:  SSR Dorota Wojtkowiak - Mielicka 

Wiceprezes Sądu: SSR Zuzanna Lenarczyk

 

 

Sekretariat Prezesa:

ul. Sienkiewicza 11

63-700 Krotoszyn

 

I piętro, pokój numer: 115

tel. 62 725-11-31

fax. 62 594-45-70

 

Prezes sądu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 1400-1500

 

Prezes sądu

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu

  • pełni czynności z zakresu administracji sądowe

  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz odrębnych przepisach

  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia ich z pełnienia , po zasięgnięciu wymaganych opinii

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu