Kasa Sądu

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

 

Załącznik o rachunkach bankowych, na które mogą być kierowane opłaty do spraw sądowych bez opłaty manipulacyjnej zostanie podany do wiadomości w terminie do dnia 10 lipca 2015 roku.

 

Znaki opłaty sądowej są do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13) codzinnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do godziny 1400

 

 

Wszelkie opłaty można regulować przelewem bankowym.

 

 

dochody budżetowe: I Wydział Cywilny

 

73 1010 0055 1253 0050 1900 0002

 

 

 

dochody budżetowe: II Wydział Karny

 

30 1010 0055 1253 0050 1900 0000

 

 

 

dochody budżetowe: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

46 1010 0055 1253 0050 1900 0003

 

 

 

dochody budżetowe: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

03 1010 0055 1253 0050 1900 0001

 

 

wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia)

 

09 1130 1033 0018 8149 5090 0001

 

 

 

wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)

 

40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

 

 

 

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

 

 

opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł

 

09 1130 1033 0018 8149 5090 0001


Uwaga: W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę np. SR Krotoszyn I Ns 201/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej.Spadkowego.

 

 

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.


Przykład: IC 99/15 SR Krotoszyn wpis