Funkcjonowanie Sądu w związku z koronawirusem

Zarządzenie nr A - 0000 - 6 / 20

Prezesa Sądu Rejonowego w Krotoszynie

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Sądu w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19

 

Na podstawie:

• art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 365),

• ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)   z a r z ą d z a m 

§ 1

Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń wyznaczonych na terminy w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, z wyjątkiem spraw pilnych w sposób oczywisty wymagających odbycia posiedzenia.

§ 2

Powiadomienie stron i uczestników o odwołaniu rozpraw i posiedzeń.

§ 3

Ponadto:

1.Ograniczam dostęp do Sądu jedynie dla osób wezwanych lub zawiadomionych (ich pełnomocników) - uczestników postępowań sądowych oraz osób zgłaszających się po odpis z księgi wieczystej. Wstęp jest również możliwy dla notariuszy, komorników sądowych, i biegłych w związku z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych.

2.Ograniczam pracę w Sekretariatach Wydziałów do pracy zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych) i zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów (ograniczenia w dostępności do sekretariatów nie dotyczą biegłych pobierających i zdających akta).

I Wydział Cywilny:  tel. 62 725-11-03, e-mail: cywilny@krotoszyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny: tel. 62 725-11-08, e-mail: karny@krotoszyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: tel. 62 725-11-13, e-mail: rodzinny@krotoszyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych: tel. 62 725-11-18, e-mail: ksiegi@krotoszyn.sr.gov.pl

3. Zawieszam działalność Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020 r.

§ 4

1. Polecam wszystkim sądowym kuratorom zawodowym, aby w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. nie wykonywali zadań służbowych w środowisku podopiecznych. Sądowi kuratorzy zawodowi są jednak zobowiązani wykonać zlecone przez sąd zadanie leżące w zakresie ich obowiązku jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż istnieje realne zagrożenie dla życia lub poważne zagrożenie dla zdrowia podopiecznego (uczestnika postępowania). Zaleca się aby te zadania wykonywać przy użyciu środków ochrony osobistej.

 2. W okresie ustalonym w ust. 1 zaleca się, aby sądowi kuratorzy zawodowi ograniczyli bezpośredni kontakt z podopiecznymi do minimum. Jeżeli jest to możliwe, ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie

Zuzanna Lenarczyk

Rejestr zmian dla: Funkcjonowanie Sądu w związku z koronawirusem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d