Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego:  Aneta Tomaszewska

 

III piętro, numer pokoju:313, budynek A

Aleja Wolności 13, 62-800 Kalisz

tel. 62 765-78-34

 

Zadania Dyrektora Sądu:


Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. j. t. z 2013 roku, poz. 427 z późń. zm.) art. 31a § 1:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 u.s.p., (działalność administracyjna sądów, polega na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 u.s.p.),
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu,
 • jest organem kierującym gospodarką finansową Sądu Okręgowego,
 • prowadzi działalność inwestycyjną dla Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych działających w okręgu.

 

Rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 roku nr 38, poz. 249 ze zm.) § 33 i obejmują w szczególności:

 

 • pełni bezpośredni nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych sądu, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu,
 • odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych,
 • Dyrektor sądu wykonuje czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej.

 

Zadania i kompetencje Dyrektora Sądu określone są również w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 28 grudnia 2012 roku, poz. 1476).

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu